Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...841 - 810 809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 ...15 - 2

583/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från får och getter som samlas in för att bevara den genetiska variationen hos lantraser
566/2020
Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
551/2020
Utrikesministeriets förordning Om överenskommelsen med Etiopien om ändring av den tredje fasen i det samfundsbaserade programmet för vattensektorn
550/2020
Utrikesministeriets förordning om avtalet med Kenya om ett program för att stärka förebyggandet och bekämpandet av könsrelaterat våld
548/2020
Statsrådets förordning om stödjande av sjöfart
547/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2020– 2021
546/2020
Lag om avtalet om upprättande av Internationella vaccininstitutet
533/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om bestämning av det relationstal och om grunderna för den förhandskalkyl som avses i 49 § i patientförsäkringslagen samt om betalning av de andelar som gäller fördelningssystemet och som avses i 50 § i den lagen
532/2020
Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal
531/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på grågås under jaktåren 2020–2023
530/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på sädgås under jaktåret 2020–2021
526/2020
Statsrådets förordning om ändringar i bilaga 1 till överenskommelsen om internationell transport av lättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport
525/2020
Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i kommunens bokslut
524/2020
Statsrådets förordning om lämnande av uppgifter som gäller kommuners ekonomi
523/2020
Lag om överföring av telematikuppgifterna och personalen inom närings-, trafik- och miljöcentralernas vägtrafikstyrning och vägtrafikledning till Intelligent Traffic Management Finland Ab
511/2020
IV tilläggsbudgeten för 2020
510/2020
Statsrådets förordning om stöd för gipsbehandling av jordbruksmark åren 2020–2025
509/2020
Statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag
508/2020
Lag om temporärt kostnadsstöd för företag
490/2020
Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Amerikas förenta stater, å andra sidan
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...841 - 810 809 - 719 718 - 675 672 - 637 615 - 584 583 - 490 483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 ...15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.