Författningsändringsregister: 2020

280/2020
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
279/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller ärt och bondböna
275/2020
Lag om bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet
271/2020
Lag om biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
270/2020
Lag om luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part
220/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
219/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M327 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
218/2020
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M326 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
217/2020
Statsrådets förordning om upphävande av en statsrådsförordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen och av en statsrådsförordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
213/2020
Statsrådets förordning om protokollet enligt 16 § i fiskestadgan för Torneälvens fiskeområde i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
212/2020
Statsrådets förordning om utlänningars rätt att arbeta i uppgifter som är nödvändiga för försörjningsberedskapen eller arbetsmarknadens funktion
207/2020
Justitieministeriets förordning om Utsökningsverkets verksamhetsställen och deras uppgifter
202/2020
Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 25,1–27,5 gigahertz
199/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare
198/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om 2020 års fisketillstånd som grundar sig på avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
197/2020
Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
195/2020
Lag om temporär sänkning under år 2020 av försäkringsavgiften enligt lagen om pension för arbetstagare
194/2020
Lag om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter och av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
191/2020
Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
190/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.