Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 116 - 75 74 - 37 15 - 2

154/2020
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
152/2020
Tilläggsbudgeten för 2020
148/2020
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2020
147/2020
Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel
146/2020
Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen
145/2020
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
144/2020
Statsrådets förordning om tidsfristen för en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsanstalter under exceptionella omständigheter
143/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag från kör- och vilotider inom vägtrafiken
140/2020
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
139/2020
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen
135/2020
Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning
129/2020
Statsrådets förordning om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol åren 2020–2025
128/2020
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i se-mesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
127/2020
Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården
126/2020
Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning
125/2020
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen
124/2020
Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen
123/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter
122/2020
Justitieministeriets förordning om senareläggning av inledande av verkställighet av fängelsestraff
120/2020
Lag om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 116 - 75 74 - 37 15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.