Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 116 - 75 74 - 37 15 - 2

116/2020
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2019
112/2020
Justitieministeriets beslut om upphävande av justitieministeriets beslut om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid allmänna val
109/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
108/2020
Statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom vid misstanke om coronavirusinfektion
107/2020
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka
106/2020
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020
105/2020
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2020 för biodling enligt antalet bisamhällen
100/2020
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
99/2020
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2019
97/2020
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2020
93/2020
Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland
88/2020
Lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
87/2020
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
86/2020
Statsrådets förordning om det fördjupade partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kazakstan, å andra sidan
84/2020
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
82/2020
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redo- visning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2020
80/2020
Försvarsministeriets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor
78/2020
Livsmedelsverkets beslut om ändring av åtgärderna i ett beslut givet på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
77/2020
Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
75/2020
Finansministeriets förordning om villkoren för låneavtal mellan insättningsgarantifonden och inlåningsbankerna
Författningsändringar i nummerordning

1275 - 1178 ...483 - 434 433 - 395 394 - 362 359 - 282 280 - 190 189 - 155 154 - 120 116 - 75 74 - 37 15 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.