Författningsändringsregister: 2020

Författningsändringar i nummerordning

694 - 657 656 - 600 599 - 531 530 - 468 467 - 416 415 - 383 381 - 308 302 - 213 212 - 175 174 - 139 ...4 - 2

694/2020
Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2021
693/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020–2021
690/2020
Statsrådets förordning om delegationen för teckenspråksärenden
687/2020
Lag om temporär epidemiersättning
685/2020
Tullens arbetsordning
684/2020
Statsrådets förordning om beviljande av statsunderstöd för fullgörande av Finlands klimatpanels uppgifter
679/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av journalistiskt innehåll 2020
677/2020
Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
676/2020
V tilläggsbudgeten för 2020
675/2020
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
672/2020
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga I, II, V och VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och i den tekniska koden för kväveoxider som anknyter till konventionen
671/2020
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
669/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd för projekt som gäller hantering av vattnet i städerna och minskning av skadliga ämnen i det åren 2020‒2025
668/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområdena
667/2020
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som betalas för specialiseringsutbildning vid universitet för yrkesutbildade personer inom socialvården år 2020
666/2020
Lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen
662/2020
Skatteförvaltningens beslut om självdeklarationens innehåll, giltighet och det förfarande genom vilket självdeklarationens tillförlitlighet verifieras
661/2020
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen med Polen om viseringsfrihet
660/2020
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
657/2020
Statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2020–2026 för projekt om återvinning av näringsämnen och energieffektivitet vid rening av avloppsvatten
Författningsändringar i nummerordning

694 - 657 656 - 600 599 - 531 530 - 468 467 - 416 415 - 383 381 - 308 302 - 213 212 - 175 174 - 139 ...4 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.