Författningsändringsregister: 2019

433/2019
Lag om upphävande av lagen om offentliga kungörelser
430/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om förlängning av tidsfristen för ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för perioden 2021–2025
418/2019
Lag om främjande av användningen av biobrännolja
416/2019
Lag om förbjudande av energiutvinning ur kol
415/2019
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning
370/2019
Lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
363/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning
362/2019
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
359/2019
Statsrådets förordning om ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för handelsperioden 2021–2030
357/2019
Statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden åren 2019– 2021
356/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador
353/2019
Statsrådets förordning om statens tjänstemannaetiska delegation
332/2019
Lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
330/2019
Lag om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall
314/2019
Museilag
306/2019
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster
304/2019
Lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
303/2019
Tilläggsbudgeten för 2019
290/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om spårbarhet och säkerhetsmärkning för detaljhandelsförpackningar för tobaksprodukter
289/2019
Statsrådets förordning om gemensam ansökan till högskolorna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.