Författningsändringsregister: 2019

286/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av att Europeiska stabilitetsmekanismens tidsbegränsade korrigering av fördelningsnyckeln för grundkapitalet som gäller för Slovenien upphör
284/2019
Statsrådets förordning om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet
283/2019
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
282/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för allmänt understöd till fiskeriområdena
280/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
279/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
267/2019
Statsrådets förordning om delegationen för ekonomihantering
266/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds
265/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
261/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakning av användningen av kärnenergi
260/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
259/2019
Statsrådets förordning om denatureringsämnen som används vid tillverkningen av lindrigt denaturerad sprit och alkoholpreparat
257/2019
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, om ersättningssystem, fondprospekt och sådana finansiella instrument som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder samt om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag
249/2019
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
246/2019
Lag om stödjande av sanering av förorenade områden
244/2019
Lag om Världspostkonventionen
241/2019
Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare
240/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar
239/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
238/2019
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.