Författningsändringsregister: 2019

1338/2019
Statsrådets förordning om den offentliga förvaltningens informationshanteringsnämnd
1328/2019
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om rättsgenetisk faderskapsundersökning
1321/2019
Statsrådets förordning om registret över förmynderskapsärenden
1320/2019
Miljöministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter under åren 2020 och 2021
1319/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2020 och 2021 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1310/2019
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar
1307/2019
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer 2020
1306/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om särredovisning av naturgasaffärsverksamheterna
1305/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om särredovisning av elaffärsverksamheter
1304/2019
Finansministeriets förordning om avgifter år 2020 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
1303/2019
Finansministeriets förordning om Statskontorets avgiftsbelagda prestationer
1302/2019
Statsrådets förordning om avtalet om status för den militära och civila personal vid de högkvarter och de styrkor som kan komma att ställas till Europeiska unionens militära stabs och Europeiska unionens förfogande (EU SOFA)
1301/2019
Statsrådets förordning om utlåtandeförfarandet i ärenden som gäller förändringar i informationshanteringen
1300/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om marknadsföring, användning och import av makroorganismer för biologisk bekämpning och pollinering
1297/2019
Statsrådets förordning om tillståndsplikt för vissa fastighetsförvärv
1296/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1293/2019
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
1292/2019
Lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
1290/2019
Lantmäteriverkets arbetsordning
1289/2019
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.