Författningsändringsregister: 2019

1253/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätnings-nämnden åren 2020 och 2021
1252/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1251/2019
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2019
1250/2019
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2020 till de enskilda kommunerna
1249/2019
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1248/2019
Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte
1244/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Nationella audiovisuella institutet och bildprogramsnämnden 2020
1243/2019
Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
1242/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1241/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
1240/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020
1239/2019
Statsrådets förordning om stödjande av sanering av förorenade områden 2020–2022
1232/2019
Lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)
1206/2019
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2019 av inkomster som erhållits av renskötsel
1204/2019
Lag om upphävande av en lag om ändring av 2 § i samiska språklagen
1157/2019
Lag om vigselrätt
1156/2019
Lag om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
1124/2019
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1123/2019
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen
1122/2019
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.