Författningsändringsregister: 2019

119/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering
117/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering
107/2019
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2019
106/2019
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2019
105/2019
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2019
87/2019
Lag om upphävande av lagen om stöd för nedläggning av jordbruksproduktion
86/2019
Lag om upphävande av lagen om stöd för nedläggning av växthusproduktion och äppelodling
56/2019
Lag om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden
48/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 87 § 3 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
46/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2018–2019
45/2019
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
44/2019
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
32/2019
Lag om Åklagarmyndigheten
16/2019
Lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall
8/2019
Lag om överenskommelsen med Peru om förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ eller teknisk personal i diplomatiska eller konsulära beskickningar
7/2019
Lag om överenskommelsen med Colombia om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av diplomatiska eller konsulära beskickningar eller representationer vid internationella mellanstatliga organisationer
6/2019
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets beslut om användningen av de medel som inflyter i oljeavfallsavgifter till oljeavfallshantering
5/2019
Statsrådets förordning om statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall
4/2019
Statsrådets förordning om forskningssektionen för företagsstöd
3/2019
Statsrådets förordning om försvarets vetenskapliga delegation

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.