Författningsändringsregister: 2019

1016/2019
Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
1012/2019
Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning
1011/2019
Skatteförvaltningens beslut om beräkningen av räntetid
1010/2019
Finansministeriets förordning om skatteuppbörd
1009/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1008/2019
Statsrådets förordningom utredning och mätning av naturgasleveranser
1005/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen
1004/2019
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i regelverket för sjötransport av farliga flytande kemikalier och regelverket för transport av kemikalier i bulk som har samband med bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1003/2019
Utrikesministeriets förordning om avtalet med den palestinska myndigheten om Finlands stöd till den palestinska myndighetens utbildningssektor
1001/2019
Statsrådets förordning om ändringen av 1999 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar angående minskning av försurning, övergödning och marknära ozon
1000/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av den militära underrättelseinhämtningen inom försvarsförvaltningen och om de berättelser som ska lämnas för övervakningen
999/2019
Försvarsministeriets förordning om övervakningen av Försvarsmaktens rymdverksamhet
996/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020
994/2019
Skatteförvaltningens beslut om betalning och deklaration av överlåtelseskatt
993/2019
Statsrådets förordning om avtalet med Amerikas Förenta Stater om ömsesidig försvarsupphandling
990/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 5 § 2 mom. i lagen om temporär ändring av lagen om skatt på vissa försäkringspremier
989/2019
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
988/2019
Skatteförvaltningens beslut om befrielse från skyldighet att verkställa förskottsinnehållning
981/2019
Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av den gottgörelse som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare
980/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.