Författningsändringsregister: 2018

921/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2019
920/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2019–2020
919/2018
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Museiverkets avgiftsbelagda prestationer 2019
916/2018
Statsrådets förordning om de genomsnittliga priser per enhet för gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och medborgarinstitut som läggs till grund för statsfinansieringen år 2019
915/2018
Statsrådets förordning om intäktsgrunderna vid beskattningen år 2018 av inkomster som erhållits av renskötsel
912/2018
Skatteförvaltningens beslut om förlängning av tidsfristerna för att lämna in uppgifter till Inkomstregisterenheten
911/2018
Statsrådets förordning om beaktande av försäkrade arbetsinkomster vid beräkningen av vissa pensionsanstalters andel av Pensionsskyddscentralens kostnader
910/2018
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2019
909/2018
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2019
906/2018
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2018
905/2018
Statsrådets förordning om avtalet om Islands deltagande i det gemensamma fullgörandet av Europeiska unionens, dess medlemsstaters och Islands åtaganden under den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet till Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändring
903/2018
Lag om avtalet med Kazakstan om luftfart
902/2018
Lag om avtalet med Argentina om luftfart
895/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av konkurrenslagen
894/2018
Statsrådets förordning om det nordiska avtalet om samarbete i konkurrensfrågor
880/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finlands avgiftsbelagda prestationer
879/2018
Lag om ändring av gränserna för Urho Kekkonens nationalpark
878/2018
Lag om samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
877/2018
Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar
859/2018
Strålsäkerhetslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.