Författningsändringsregister: 2018

Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...1030 - 923 921 - 859 858 - 824 823 - 753 752 - 598 595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 ...11 - 2

595/2018
Lag om företagshemligheter
594/2018
Utrikesministeriets meddelande om rättsakter som anges i bilagan till rådets förordning (EG) nr 2271/96 om skydd mot följderna av tillämpning av extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land, och åtgärder som grundar sig på eller är en följd av denna lagstiftning
593/2018
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2018/1001 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Republiken Maldiverna
592/2018
Statsrådets förordning om avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
591/2018
Utrikesministeriets förordning om avtalet om ändring av den tredje fasen i det med Nepal ingångna avtalet om projektet för försörjning av vattenresurser i fjärrvästra Nepal
589/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2018–2019
588/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2018–2019
587/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2018–2019
585/2018
Lag om ändringar i bilaga VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
574/2018
Lag om ombildning av Trafikverkets trafikstyrnings- och trafikledningstjänster till aktiebolag
560/2018
Lag om enskilda vägar
559/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar som hänför sig till djuravelsverksamhet
554/2018
Lag om upphävande av lagen angående spannmålslånemagasin och utsädesfonder
540/2018
Lag om småbarnspedagogik
538/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
537/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
535/2018
Statsrådets förordning om protokoll nr 16 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
534/2018
Statsrådets förordning om protokollet med Ryssland över beskrivningen av riksgränsens sträckning mellan Finland och Ryssland
532/2018
Statsrådets förordning om auktion av radiofrekvenser inom frekvensområdet 3410–3800 megahertz
529/2018
Statsrådets förordning om Europarådets ramkonvention om kulturarvets värde för samhället
Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...1030 - 923 921 - 859 858 - 824 823 - 753 752 - 598 595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 ...11 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.