Författningsändringsregister: 2018

Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...921 - 859 858 - 824 823 - 753 752 - 598 595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 ...11 - 2

528/2018
Miljöministeriets meddelande om förordningar som gäller typgodkännande av PEX-rör och flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem
527/2018
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i bilaga V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
526/2018
Tillägbudgeten för 2017
525/2018
Statsrådets förordning om produktivitetsnämnden
520/2018
Lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden
515/2018
Statsrådets förordning om justering av beloppet av den påföljdsavgift som avses i arbetsavtalslagen
511/2018
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av kommunikationsministeriets förordning om kvalitetskraven på tillgängligheten i fordon som används i taxitrafiken
509/2018
Statsrådets förordning om statsunderstöd för transportservice
508/2018
Statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet
507/2018
Statsrådets förordning om utfärdande av färdskrivarkort och undantag vid användning av färdskrivare
502/2018
Gasanordningslag
501/2018
Republikens presidents förordning om utvärdering och godkännande av sjöfartsutbildning som ges på Åland
500/2018
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
499/2018
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
498/2018
Statsrådets förordning om infrastrukturstöd för främjande av eltrafik och för användning av biogas i trafiken 2018–2021
497/2018
Statsrådets förordning om upphävande av förordning om bringande i verkställighet av internationella konventionen angående förenkling av inspektionen av emigranter ombord å fartyg
496/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2018– 2019
492/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Portugal för förhindrande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet
490/2018
Statsrådets förordning om ersättningstaxa för kostnader för sjuktransport
489/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...921 - 859 858 - 824 823 - 753 752 - 598 595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 ...11 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.