Författningsändringsregister: 2018

Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 83 - 53 11 - 2

189/2018
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2018 för biodling enligt antalet bisamhällen
187/2018
Statsrådets förordning om försäkringsstöd för kommersiellt fiske
186/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
183/2018
Statsrådets förordning om ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan
181/2018
Justitieministeriets förordning om information som ska lämnas resenärer om kombinerade resetjänster
180/2018
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Ukraina om utvecklandet av Ukrainska undervisningssektorn
178/2018
Inrikesministeriets förordning om felparkeringsavgift
177/2018
Statsrådets förordning om Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
174/2018
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
173/2018
Arbets- och näringsministeriets förordning om grunderna för den ersättning som år 2018 ska betalas till en producent av ekonomiska rådgivningstjänster och skuldrådgivningstjänster
172/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds
170/2018
Lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel
169/2018
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av lagen om de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Konungariket Marocko, å andra sidan
168/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
162/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 3 § 3 mom. 5 a- och 5 b-punkten i en lag om ändring av lagen om Finansinspektionen samt om ikraftträdande av vissa bestämmelser i en lag om ändring av betaltjänstlagen
161/2018
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
158/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om tillsynen över alkohollagen
157/2018
Tullens arbetsordning
155/2018
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
154/2018
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
Författningsändringar i nummerordning

1394 - 1329 ...595 - 529 528 - 489 486 - 428 427 - 364 363 - 250 249 - 190 189 - 154 151 - 84 83 - 53 11 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.