Författningsändringsregister: 2018

1261/2018
Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
1260/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer
1259/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter som ska uppbäras för Strålsäkerhetscentralens prestationer
1258/2018
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2019 i de enskilda kommunerna
1257/2018
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer år 2019
1256/2018
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2019
1255/2018
Statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1252/2018
Statsrådets förordning om betalning år 2019 av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
1251/2018
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2019
1250/2018
Statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland 2018
1249/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
1248/2018
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som ska användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
1247/2018
Statsrådets förordning om konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget
1246/2018
Statsrådets förordning om grunderna för pensionsavgift
1244/2018
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2019 och 2020
1241/2018
Lantmäteriverkets arbetsordning
1224/2018
Lag om sättande i kraft av rådets beslut om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet
1214/2018
Statsrådets förordning om Trafikledsverket
1205/2018
Statsrådets förordning om en välavvägd strategi för bullerhantering på flygplatser
1199/2018
Statsrådets förordning om tillämpning av 10 a kap. 8 § i sjölagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.