Författningsändringsregister: 2018

1030/2018
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd år 2018 och 2019
1029/2018
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
1028/2018
Lag om protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet
1027/2018
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Arubas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar
1026/2018
Lag om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan
1025/2018
Lag om Lantmäteriverket
1021/2018
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2019
999/2018
Lag om upphävande av banskattelagen
937/2018
Lag om införande av lagstiftningen om genomförande av ämbetsverksreformen och omorganisering av ämbetsverkens uppgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
935/2018
Lag om Transport- och kommunikationsverket
933/2018
Kommunikationsministeriets förordning om landsvägs- och järnvägsnätets huvudleder och om deras servicenivå
932/2018
Kommunikationsministeriets förordning om storleken på kontrollavgiften i kollektivtrafik
931/2018
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2019
930/2018
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av en rättad uppgift om skatten för skatteperioden
929/2018
Skatteförvaltningens beslut om tidpunkterna för ändring av förlängda skatteperioder
928/2018
Skatteförvaltningens beslut om rättelse av fel i en skattedeklaration
927/2018
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
925/2018
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2019
924/2018
Skatteförvaltningens beslut om att inte påföra skatt eller rätta beslut vid beskattningen av skatter som betalas på eget initiativ
923/2018
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.