Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

849/2017
Statsrådets förordning om maximibeloppen för plikt i vissa fall
848/2017
Miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet
847/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om de nationella arrangemang som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 om nya livsmedel och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 och kommissionens förordning (EG) nr 1852/2001
845/2017
Skatteförvaltningens beslut om ikraftträdande av de grunder för förskottsinnehållning som ska tillämpas under år 2018
844/2017
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
843/2017
Statsrådets förordning om återvinning av vissa avfall i markbyggnad
840/2017
Undervisnings- och kulturministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom småbarnspedagogik
839/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
836/2017
Livsmedelssäkerhetsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
835/2017
Arbets- och näringsministeriets förordning om de arbets- och näringsbyråer som är behöriga för uppgifter som föreskrivs med stöd av utlänningslagen
828/2017
Utrikesministeriets förordning om sättande i kraft av avtalet med Sri Lanka om projekt finansierade av Investeringsstöd för utvecklingsländer -instrument
827/2017
Republikens presidents förordning om Finlands Röda Kors
818/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kuba, å andra sidan
815/2017
Lag om upphävande av folkräkningslagen
814/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av överföringen av aviär influensa mellan vilda fåglar och tamfåglar
813/2017
Lag om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning
801/2017
Lag om verkställighet av kombinationsstraff
796/2017
Miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader
791/2017
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2018 i de enskilda kommunerna
790/2017
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2017
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 1044 - 1014 1013 - 966 953 - 904 903 - 850 849 - 790 788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.