Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 ...26 - 3

631/2017
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Dominikanska republiken om luftfart
617/2017
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007
616/2017
Statrådets förordning om sättande i kraft av åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
613/2017
Lag om upphävande av lagen om beviljande av vissa rättigheter med avseende å nyttjande av vatten
610/2017
Finansministeriets förordning om Tullens maktmedel och om stoppande av fortskaffningsmedel
609/2017
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om säkerställande av barnsäkerheten hos tändare som släpps ut på marknaden och om förbud att på marknaden släppa ut leksaksliknande tändare
606/2017
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet
605/2017
Skatteförvaltningens beslut om den nedre gränsen och uppbördsraterna för fysiska personers och dödsbons förskottsbetalningar
604/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktsäsongen 2017‒2018
603/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
602/2017
Statsrådets förordning om Tullens maktmedelsredskap och om tullmäns rätt att bära maktmedelsredskap
599/2017
Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar
598/2017
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen angående förande av skeppsdagbok och maskindagbok å vissa fartyg
597/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringarna i vissa bilagor till vissa av Internationella sjöfartsorganisationens konventioner och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna som hör till området för lagstiftningen
596/2017
Kommunikationsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets beslut (326/1967)
593/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av 2002 års protokoll till 1974 års Atenkonvention om befordran till sjöss av passagerare och deras resgods och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet, en lag om ändring av sjölagen och lagen om ändring av 24 § i lagen om paketresor
588/2017
Lag om åtskillnad av innehavare av överföringsnät för naturgas
587/2017
Naturgasmarknadslag
586/2017
Skatteförvaltningens beslut om slutförande av 2017 års fastighetsbeskattning
585/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prehospital akutsjukvård
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...788 - 765 764 - 721 720 - 693 692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.