Författningsändringsregister: 2017

Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 245 - 195 194 - 159 ...26 - 3

417/2017
Lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot
416/2017
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
415/2017
Statsrådets förordning om flygplatser för medicinska undersökningar
414/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av kapitel XIV i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
413/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den internationella koden för fartyg som trafikerar polara farvatten vilken hänför sig till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
412/2017
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de ändringar i bilagorna till och av den reviderade bilagan V till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträdande av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i ändringarna och den reviderade bilagan V som hör till området för lagstiftningen samt av en lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
410/2017
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärden för tobaksprodukter som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
407/2017
Statsrådets beslut om överföring av en del av Sibbo kommun till Vanda stad
406/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för köttdjursstallar som understöds
405/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds
403/2017
Statsrådets förordning om de maximipriser som tas ut hos konsumenterna i taxitrafiken
402/2017
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker för höstterminen 2017
401/2017
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om försiktighetsåtgärder för förebyggande av spridning av afrikansk svinpest mellan frigående vildsvin och husdjur
400/2017
Finansministeriets förordning om verksamhetstillstånd för värdepapperscentraler
386/2017
Lag om införande av 7 § och 35 § 1 mom. 1 punkten i lagen om utstationering av arbetstagare
376/2017
Lag om upphävande av lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur
368/2017
Lag om skuldsaneringsregistret
348/2017
Lag om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
346/2017
Statsrådets förordning om fastställande av beloppet av förvärvsinkomst för en skadelidande som inte hade fyllt 18 år när skadan inträffade
342/2017
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare
Författningsändringar i nummerordning

1161 - 1047 ...692 - 663 662 - 632 631 - 585 583 - 512 511 - 418 417 - 342 341 - 299 297 - 248 245 - 195 194 - 159 ...26 - 3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.