Författningsändringsregister: 2016

809/2016
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om inrättande av ett restriktionsområde för att förhindra spridning av infektiös pankreasnekros hos fiskar och salmon alphavirus
790/2016
Lag om upphävande av skattekontolagen
771/2016
Lag om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift
770/2016
Apoteksskattelag
769/2016
Lag om skatteuppbörd
768/2016
Lag om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
766/2016
Statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet
765/2016
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
763/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter
758/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
757/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Nya Zeeland om luftfart och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
754/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om berikning av homogeniserad skummjölk med D-vitamin
750/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Argentina om fritt utövande av förvärvsarbete för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal i deras diplomatiska och konsulära beskickningar samt representationer vid internationella organisationer och om ikraffträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
744/2016
Lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
734/2016
Lag om gräsrotsfinansiering
730/2016
Lag om alkolås
729/2016
Lag om upphävande av lagen om de allmänna underrätter som handlägger militära rättegångsärenden
728/2016
Lag om upphävande av lagen angående tillämpning med avseende å kvinna av vissa stadganden om jäv för domare och fullmäktig
687/2016
Lag om införande av lagen om registret över domares bindningar och bisysslor
677/2016
Lag om rättegång i försäkringsdomstolen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.