Författningsändringsregister: 2016

1560/2016
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1559/2016
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
1558/2016
Statsrådets beslut om upphävande av punkt 6.12. i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter om tillämpningen av statsbudgeten
1556/2016
Arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1555/2016
Statsrådets förordning om delegationen för social- och hälsoorganisationernas understödsärenden
1554/2016
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2017
1552/2016
Statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd
1551/2016
Statsrådets förordning om sättande i kraft av bilaga II till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan som hör till området för lagstiftningen
1550/2016
Statsrådets förordning om enkla tryckkärl
1549/2016
Statsrådets förordning om tryckbärande anordningars säkerhet
1548/2016
Statsrådets förordning om tryckbärande anordningar
1547/2016
Statsrådets förordning om kompensation för audiovisuella produktioner
1545/2016
Statsrådets förordning om ingående av en förbindelse om ersättning för djurens välbefinnande 2017
1544/2016
Statsrådets förordning om verksamheten vid Finlands skogscentral
1539/2016
Statsrådets förordning om statligt lån som beviljas statens specialfinansieringsbolag
1534/2016
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal
1531/2016
Lag om pensionsstöd
1528/2016
Lag om försök med basinkomst
1522/2016
Lag om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag
1521/2016
Lag om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.