Författningsändringsregister: 2014

944/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor
942/2014
Statsrådets förordning om de allmänna riksomfattande målen för och timfördelningen i den utbildning som avses i gymnasielagen
941/2014
Lag om statsborgen för ombyggnadslån för bostadsaktiebolag
938/2014
Lag om allmänt bostadsbidrag
936/2014
Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar
935/2014
Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan valkretsarna
934/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi
932/2014
Yrkeshögskolelag
930/2014
Statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt
929/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare
917/2014
Lag om tjänster inom elektronisk kommunikation
904/2014
Lag om handel med sälprodukter
903/2014
Lag om fonderna inom området för inrikes frågor
902/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer
880/2014
Lag om upphävande av lagen om kraftverksskatt och av lagen om ändring av 1 § i skattekontolagen
867/2014
Lag om indexjustering för 2015 av pensioner och vissa andra förmåner
866/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk inom ICES delområdena 25–28 med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 20 meter
864/2014
Luftfartslag
863/2014
Finansministeriets förordning om administrativa och andra motsvarande områdesindelningar som ska registreras i befolkningsdatasystemet
859/2014
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.