Författningsändringsregister: 2014

858/2014
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog
855/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter
854/2014
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2014
853/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Rysslands transportministerium om genomförandet av överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland
851/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 22 § i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
848/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman
847/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och om tillämpning av protokollet
846/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om användning av föräldralösa verk
845/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Schweiz om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
839/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen on pension för arbetstagare
838/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
837/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa försäljningsprisfordringar och lån enligt lagen om gårdsbruksenheter
836/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Laos om projekt för utveckling av kartläggning och geografiska informationssystem
835/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om examensstrukturen inom yrkesutbildningen
834/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna
833/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid barnskyddsenheter som lyder under Institutet för hälsa och välfärd
832/2014
Lag om EU-miljömärke
817/2014
Lag om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
812/2014
Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om förkastade åtal
811/2014
II tilläggsbudgeten för 2014 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.