Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...858 - 811 810 - 762 761 - 702 701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 ...28 - 1

527/2014
Miljöskyddslag
521/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 7 kap. 20 § 2 mom. i lagen om bostadsaktiebolag
520/2014
Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer
519/2014
Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
518/2014
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall
516/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om justering av vissa belopp som avses i lagen om sjöarbetsavtal
514/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik mellan Finland och Ryssland
510/2014
Lag om statlig ersättning till vissa internerade civilpersoner
508/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan
497/2014
Lag om upphävande av lagen om standardisering och lagen om tillämpning av Europeiska gemenskapernas bestämmelser om förfarandet vid anmälan av tekniska föreskrifter
494/2014
Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa förvaltningsuppgifter som gäller gränsöverskridande hälso- och sjukvård
490/2014
Lag om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform
483/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen mellan Finland och Sverige om samarbete på utlandsundervisningens område
480/2014
Republikens presidents öppna brev om statsrådsskifte
479/2014
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsräntor
478/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Indien om social trygghet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
477/2014
Miljöministeriets förordning om bärande konstruktioner
476/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det medelrotpris per kubikmeter virke som skall användas vid beräkning av miljöstödet för skogsbruket
475/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds
474/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...858 - 811 810 - 762 761 - 702 701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 ...28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.