Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 ...28 - 1

387/2014
Lag om medicinsk behandling av djur
383/2014
Lag om upphävande av lagen om hälsovård utomlands för statens tjänstemän och arbetstagare
381/2014
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
377/2014
Utrikesministeriets förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer
376/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige
375/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av de multilaterala avtalen M 261, M 269 och M 273 enligt avsnitt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
374/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning år 2014
373/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av punkt a) 0.1 i avsnitt II i del A i bilaga I i jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
372/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett finsk-norskt vattenförvaltningsområde
370/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
367/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift
366/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken och Nordiska projektexportfonden
365/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska miljöfinansieringsbolaget och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
364/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av värdlandsöverenskommelsen med Nordiska utvecklingsfonden och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
363/2014
Finansministeriets förordning om jubileumsmynt för landskapen 2014
362/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning  om avgiftsbelagda prestationer vid Nationella centret för utbildningsutvärdering
361/2014
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om Veikkaus Ab:s spelregler för penningspel
359/2014
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om undervisnings- och kulturministeriets arbetsordning
358/2014
Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader som medfinansieras av strukturfonderna
357/2014
Statsrådets förordning om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...701 - 608 607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 ...28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.