Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 ...28 - 1

356/2014
Statsrådets förordning om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten
355/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om anordnande av hästavelsverksamheten
354/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis och andra handlingar för import av djur som används för avel samt deras könsceller och embryon 
353/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för registrerade hästdjur samt deras könsceller och embryon
352/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga svin och hybridsvin samt deras könsceller och embryon
351/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga får och getter samt deras könsceller och embryon
350/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis för renrasiga nötkreatur samt deras könsceller och embryon
346/2014
Statsrådets förordning om skyldighet att anmäla fartygstransport av farligt eller förorenande gods
345/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar i IBC-koden till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
343/2014
Statsrådets förordning om ersättning till kommunen för sakkunnigbiträden som anlitas vid medling i vårdnadstvister i domstol
341/2014
Statsrådets förordning om provisorisk tillämpning av handelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
336/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det andra tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp i brottmål samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet och om tillämpning av tilläggsprotokollet
330/2014
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2012—2013
329/2014
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Dataombudsmannens byrå
328/2014
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om planläggningsmätning
326/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
325/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
319/2014
Lag om djuravelsverksamhet
313/2014
Justitieministeriets beslut om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid allmänna val
312/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Förenta nationernas konvention om immunitet för stater och deras egendom
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...607 - 561 527 - 474 473 - 445 444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 ...28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.