Författningsändringsregister: 2014

Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 104 - 43 28 - 1

131/2014
Skatteförvaltningens beslut om skyldigheten att lämna uppgifter vid byggande
130/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
129/2014
Lag om provisorisk tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
128/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
126/2014
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas
125/2014
Statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med samlat gårdsstöd
122/2014
Statsrådets förordning om förundersökning, tvångsmedel och hemligt inhämtande av information
121/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av trålfiske efter strömming och vassbuk på Finska viken och på norra Östersjön med fiskefartyg vars igenkänningslängd är högst 24 meter
120/2014
Statsrådets förordning om en plan för de offentliga finanserna
119/2014
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2014
118/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
117/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av godkännande och handel med utsäde av ursprungssorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
114/2014
Statsrådets förordning om stöd för jordbruksrådgivning 2014
112/2014
Statsrådets förordning om de språkkunskaper som krävs av vissa inskrivningsjurister vid Lantmäteriverket
110/2014
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
109/2014
Justitieministeriets förordning om normaltaxa för telefonkommunikation som gäller ett avtal om konsumtionsnyttigheter
108/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
107/2014
Statsrådets förordning om ett försök med förenklade bygg- och planbestämmelser
106/2014
Lag om provisorisk tillämpning av artiklarna 6 och 7 i vapenhandelsfördraget
105/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vapenhandelsfördraget
Författningsändringar i nummerordning

1459 - 1429 ...444 - 395 387 - 357 356 - 312 309 - 280 279 - 233 232 - 203 202 - 132 131 - 105 104 - 43 28 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.