Författningsändringsregister: 2014

1278/2014
Statsrådets förordning om rehabilitering för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor år 2015
1277/2014
Statsrådets förordning om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1276/2014
Statsrådets förordning om betalning av förskott på arbetslöshetsförsäkringspremier för 2015
1274/2014
Statsrådets förordning om justering av de maximibelopp för plikt som avses i lagen om kollektivavtal
1273/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den tekniska kod för kväveoxider från 2008 som anknyter till den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i den samt av ändringarna till den reviderade bilagan VI till konventionen
1270/2014
Statsrådets förordning om fordons konstruktion och utrustning
1267/2014
Statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet
1266/2014
Statsrådets förordning om märkning av militära luftfartyg
1265/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
1264/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i associeringsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemstater, å ena sidan, och Centralamerika, å andra sidan
1260/2014
Lag om Tykö nationalpark
1255/2014
Skatteförvaltningens beslut om upphävande av Skatteförvaltningens beslut om betalning och anmälan av bankskatt
1254/2014
Skatteförvaltningens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1252/2014
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Fintoto Oy:s penningspel
1251/2014
Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som gäller vid överträdelser av rådets förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen
1250/2014
Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling
1249/2014
Statsrådets förordning om remissförfarande i ärenden som gäller upphandling inom informationsförvaltningen
1248/2014
Statsrådets förordning om regionalt transportstöd åren 2014–2017
1247/2014
Statsrådets förordning om minimikraven på allmänna telefonitjänster som tillhandahålls hörsel-, tal- och synskadade
1246/2014
Statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.