Författningsändringsregister: 2014

1140/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelning av inkomsterna av fastighetsdatasystemet
1136/2014
Lag om upphävande av lagen om arbets- och näringsministeriets utbildnings- och utvecklingscenter
1130/2014
Statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
1129/2014
Statsrådets förordning om yrkeshögskolor
1121/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om importkontroll av sådana sällskapsdjur, sådana försändelser för personligt bruk av animaliska produkter och sådana varor som medför risk för spridning av djursjukdomar vilka förs in från länder utanför Europeiska unionen
1120/2014
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av Newcastlesjuka
1118/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om vaccinering av brev-, utställnings- och prydnadsduvor mot Newcastlesjuka
1116/2014
Finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer
1115/2014
Finansministeriets förordning om förordnande för Skatteförvaltningen att avgöra vissa ärenden som avses i 89 § 3 mom. i lagen om beskattningsförfarande
1113/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av den reviderade bilagan VI till 1978 års protokoll till 1973 års internat-ionella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av de ändringar som senare införts i bilagan samt av lagarna om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagan och ändringarna som hör till området för lagstiftningen och om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
1093/2014
Lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden
1088/2014
Lag om upphävande av en lag om ändring av 16 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1085/2014
Lag om inkomstskatteskalan för 2015
1079/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter som tas ut för fastighetsdatasystemets prestationer och informationstjänster
1078/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifterna 2015–2016 för Finlands viltcentrals och jaktvårdsföreningarnas offentliga förvaltningsuppgifter
1076/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen om samarbete med Indonesien i ett energi- och miljöpartnerskapsprojekt
1074/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagorna till 1972 års internationella konvention om säkra containrar
1063/2014
Finansministeriets förordning om avgifterna för Befolkningsregistercentralens prestationer åren 2015 och 2016
1062/2014
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1061/2014
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.