Författningsändringsregister: 2014

1060/2014
Finansministeriets förordning om förfallodagar för kvarskatt för skatteår 2014, om betalning av förskottsåterbäringar för skatteår 2014, om förfallodagar för fastighetsskatten för 2015 samt om förfallodagen för skogsvårdsavgift i landskapet Åland för år 2014
1059/2014
Inrikesministeriets förordning om Räddningsinstitutets avgiftsbelagda prestationer
1058/2014
Statsrådets förordning om sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om samarbete avseende fredlig användning av kärnenergi samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
1054/2014
Statsrådets förordning om förbud mot användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur
1053/2014
Statsrådets förordning om tingsrätternas domkretsar
1041/2014
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen iöverenskommelsen om ändring av överenskommelsen med Vitryssland om internationell landsvägstrafik
1038/2014
Skatteförvaltningens beslut om förfallodagar under år 2015 för andra än elektroniskt inlämnade periodskattedeklarationer
1037/2014
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2015
1036/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om vissa tidsfrister som ska tillämpas på penningautomatunderstöd och om formen för revisorns rapport
1035/2014
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
1034/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på orre under jaktåret 2014–2015
1033/2014
Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2014
1031/2014
Arbets- och näringsministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om konsumentforskningscentralens avgiftsbelagda prestationer
1029/2014
Finansministeriets förordning om kontracykliska buffertkrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
1028/2014
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2015
1026/2014
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets avgiftsbelagda prestationer
1025/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bestämmande av avelsvärdet hos djur som används för avel
1024/2014
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stambokens uppbyggnad och införande av djur i stambok
1023/2014
Inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2015
1022/2014
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.