Författningsändringsregister: 2010

947/2010
Inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning
946/2010
Statsrådets förordning om de allmänna villkoren för investerinsstöd för fartyg i syfte att förbättra miljöskyddet
945/2010
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Kina för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
934/2010
Personalfondslag
930/2010
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Panama om främjande och skydd av investeringar och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
929/2010
Republikens presidents förordning om sättande i ikraft av överenskommelsen med Ryssland om ändring av överenskommelsen om övergångsställen vid riksgränsen mellan Finland och Ryssland
927/2010
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och i det därtill hörande protokollet
923/2010
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produkter som används i djurfoder
921/2010
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser
918/2010
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Vitryssland om samarbete och ömsesidigt bistånd i tullfrågor
908/2010
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om studentexamensnämndens avgiftsbelagda prestationer
906/2010
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den europeiska konventionen om utövandet av barns rättigheter
903/2010
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om centraliserad tullklarering avseende fördelning av nationella uppbördskostnader som behålls när de traditionella egna medlen överförs till EU:s budget
901/2010
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om fastställande av det indextal som avses i 15 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare
900/2010
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare
899/2010
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare
898/2010
Försvarsministeriets förordning om begynnelsedagarna för de värnpliktigas beväringstjänst under åren 2011-2016
897/2010
Miljöministeriets arbetsordning
892/2010
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av avtalet om ändring av konventionen om upprättande Multilaterala investeringsgarantiorganet
891/2010
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med Sydafrikanska utvecklingssamfundet om samarbete angående ett tekniskt biståndsprogram för förnybar energi och energieffektivitet i Sydafrikanska utvecklingssamfundet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.