Författningsändringsregister: 2006

1393/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar
1392/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utgången av ansökningstiden för startstöd för renhushållning och naturnäringar (Översättning till samiska)
1391/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av nötkreatur
1390/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittis och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1389/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om anslag som av statsmedel skall betalas år 2007 för kostnaderna för utbildningen av specialister inom företagshälsovården
1388/2006
Miljöministeriets förordning om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer
1387/2006
Miljöministeriets förordning om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer
1386/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1385/2006
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1 och K av armerad betong
1384/2006
Inrikesministeriets förordning om skyddsrum av skyddsklass S1, S3 och S6 i bergrum samt skyddsrum av skyddsklass S3 av armerad betong
1382/2006
Statsrådets förordning om Meiko naturskyddsområde
1381/2006
Statsrådets förordning om Sibbo storskogs naturskyddsområde
1379/2006
Skattestyrelsens beslut om deklarationsskyldighet och anteckningar
1378/2006
Kommunikationsministeriets förordning om minskning av insidan på lastbilar, släpvagnar till lastbilar och växelflak som är över 2,55 meter breda och som används i fordonskombinationer som är över 22,00 meter långa
1377/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om temporärt ändring av 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
1374/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 21 a § i lagen om miljöskadeförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1372/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 10 b § i patientskadelagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1370/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 18 b § i trafikförsäkringslagen, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1368/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om uträkning av det relationstal som avses i 60 b § i lagen om olycksfallsförsäkring, om grunderna för kalkylen och om betalning och redovisning av andelar som gäller fördelningssystemet
1366/2006
Skattestyrelsens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.