Författningsändringsregister: 2006

1364/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen
1362/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1989 års internationella konvention om bärgning
1360/2006
Lag om registrering av fartygspersonal
1359/2006
Undervisningsministeriets förordning om universitetens magisterprogram
1358/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringarna av bilagan C (RID) om transport av farligt gods på järnväg till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)
1357/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna A och B till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)
1356/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringar i riktlinjerna för ett effektiverat övervakningsprogram för fartyg som transporterar fast bulklast och för oljetankfartyg i anslutning till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1355/2006
Republikens presidents förordning om militära grader och tjänstgöringsgrader
1354/2006
Lag om upphävande av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om social trygghet
1353/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionskassor
1352/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om särskilda bestämmelser för pensionsstiftelser
1351/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och hushållsvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar vid en anläggning som levererar hushållsvatten och om testning av sådan kompetens
1350/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om den anläggningstekniska och bassängvattenhygieniska kompetens som krävs av den som arbetar i en simhall, badanläggning eller motsvarande anläggning och om testning av sådan kompetens
1349/2006
Statsrådets förordning om skyddsupplagringsprogram år 2007
1348/2006
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1347/2006
Inrikesministeriets förordning om avgifter för gränsbevakningsväsendets prestationer
1346/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Depåbiblioteket
1341/2006
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina
1340/2006
Handels- och industriministeriets förordning om Konsumentverkets avgiftsbelagda prestationer
1339/2006
Statsrådets förordning om screening

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.