Författningsändringsregister: 2006

1073/2006
Statsrådets förordning om grunderna för bostadsbidraget för år 2007
1072/2006
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2007
1071/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av befolkningsdatalagen
1070/2006
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om hemkommun
1069/2006
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området av lagstiftningen
1068/2006
Lag om åtgärder som hindrar spridning av barnpornografi
1065/2006
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av ersättningar för översvämningsskador som förorsakats andra än trädgårdsprodukter, bärgad skörd, trädbestånd och jordbrukets produktionsbyggnader under början av år 2006
1055/2006
Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan
1053/2006
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om en höjning av vissa belopp som anges i lagen om försäkringsbolag och lagen om försäkringsföreningar
1052/2006
Statsrådets förordning om fjärrortskoefficienter som används vid beräkning av social- och hälsovårdens statsandel
1050/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet med Azerbaidzhan för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet
1049/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av protokollet med Schweiz för att ändra avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet och därtill hörande protokoll samt av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet
1048/2006
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2006
1046/2006
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött år 2006
1045/2006
Statsrådets förordning om transportbidrag för mjölk år 2006
1044/2006
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning
1040/2006
Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen
1037/2006
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Kanada för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst
1035/2006
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1034/2006
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.