Författningsändringsregister: 2005

910/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationella husdjursstöd för år 2005
909/2005
Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter
904/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om tillämpningsområdet för tvätt av avkastning i konventionen om användning av informationsteknologi för tulländamål och om införande av uppgift om transportmedlets registreringsnummer i konventionen, och av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det finskspråkiga rättelseprotokollet
901/2005
Inrikesministeriets förordning om förlängning av giltighetstiden för inrikesministeriets föreskrift för anskaffning, installation, ibruktagning, service och besiktning av brandlarmanläggningar
897/2005
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2004
895/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i fördraget om patenträtt
894/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i akten för revision av konventionen om meddelande av europeiska patent
892/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Tamsalu
891/2005
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av projektavtalet med Estland om gemensamt genomförande av projektet avseende en barkpanna i Kadrina
889/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ändring av avtalet om den rättsliga ställningen för Nordiska ministerrådets sekretariat och Nordiska rådets presidiesekretariat
884/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen för 2005
883/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på dikobidrag, förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar, förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd samt bidrag per tacka, dess LFA-tillägg och tilläggsstöd för år 2005
882/2005
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ansöknings- och utbetalningsförfarandet vid utbetalning av produktionsstöd för mjölk
878/2005
Statsrådets förordning om övervakningen av tvärvillkor som hänför sig till vissa föreskrivna verksamhetskrav på naturskydd
876/2005
Skattestyrelsens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2005
871/2005
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om användning, överlåtelse och förskrivning av läkemedel för behandling av djur
870/2005
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Läkemedelsverkets avgiftsbelagda prestationer
866/2005
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ukraina om främjande av och skydd för investeringar
864/2005
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i
863/2005
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid presidentvalet år 2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.