Författningsändringsregister: 2004

1437/2004
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer
1436/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om styrning av strukturstödet för gårdsbruk och av motsvarande stöd för företagsverksamhet år 2005
1435/2004
Kommunikationsministeriets förordning om seriebiljettaxor för busstrafik
1433/2004
Statsrådets förordning om befrielse från viseringsplikt för personer med tunisiska diplomatpass
1432/2004
Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om Nordiska investeringsbanken samt om lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen
1430/2004
Lag om Pallas-Yllästunturi nationalpark
1426/2004
Finlands Banks meddelande om referensränta och dröjsmålsränta
1425/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om de grunder enligt vilka pensionsanstalterna svarar för de i 12 § 1 mom. 4 punkten i lagen om pension för arbetstagare avsedda kostnaderna
1412/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om antecknande av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter, biologiska tillgångar och vissa andra placeringar i försäkringsföretags bokslut och koncernbokslut
1411/2004
Kommunikationsministeriets förordning om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
1409/2004
Statsrådets förordning om oljeskyddsfonden
1406/2004
Lag om oljeskyddsfonden
1402/2004
Statsrådets förordning om särskild bokföring och särskilt bokslut för statliga affärsverks övriga verksamhet
1399/2004
Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer
1398/2004
Statsrådets förordning om statligt understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensbetingelser
1397/2004
Lag om användning av indexvillkor i arbets- och tjänstekollektivavtalen för 2005-2007
1396/2004
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgifter för sjukvårdsdistriktets etiska kommittis och ETENEs medicinska forskningsetiska sektions utlåtanden samt om ersättningar till den som är föremål för forskning
1395/2004
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för dikobidrag och bidrag per tacka
1394/2004
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 67 § fastighetsbildningslagen
1384/2004
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om referensräntan på vissa bostadslån enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.