Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 88 - 31 30 - 2

88/2001
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Republiken Sydafrika om främjande av och ömsesidigt skydd för investeringar
56/2001
Lag om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan
55/2001
Arbetsavtalslag
54/2001
Finansministeriets arbetsordning
52/2001
Finansministeriets förordning om grunderna för beskattningsvärdet av affärsaktier
51/2001
Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter
50/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio
46/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av samförståndsavtalet med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen rörande ett system för samarbete om forskning och teknologi i Europa samt av avtalet om rättslig ställning för Västeuropeiska unionen, nationella ombud och internationella tjänstemän som skall tillämpas med stöd av sidoskriften i anslutning därtill samt av lagen om ikraftträdande av bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen
45/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för främjande av avsättningen för år 2001
44/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän
43/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om rehabiliteringsverksamhet för krigsinvaliders makar och änkor samt krigsänkor
42/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd för psykiatriska tjänster för barn och unga personer
40/2001
Statsrådets förordning om justering av markbeloppen för de i 2 § 1 mom. lagen om apoteksavgift nämnda omsättningsgrupperna samt för apoteksavgiften vid omsättningens nedre gräns
39/2001
Statsrådets förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2001
38/2001
Statsrådets förordning om användningen av det anslag som reserverats för miljöstöd för jordbruket år 2001
35/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om skydd av personal i FN-insatser och därtill anknuten personal och av lagen om ikraftträdande av vissa bestämmelser i konventionen
34/2001
Skattestyrelsens beslut om sätten för och storleken av förskottsinnehållning
33/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av cirkuläret om hälsokrav gällande galtsperma
32/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om foderämnen
31/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 88 - 31 30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.