Författningsändringsregister: 2001

Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 ...30 - 2

323/2001
Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer
322/2001
Justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner
320/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer
313/2001
Lag om posttjänster
310/2001
Finansministeriets förordning om förfallodagar för fastighetsskatten för 2001
309/2001
Finansministeriets förordning om förfallodagarna för kvarskatt och skogsvårdsavgift som debiteras för 2000
307/2001
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 4 § lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart
306/2001
Statsrådets förordning om stöd för främjande av ekologiskt odlade produkter för år 2000
305/2001
Statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2000
304/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om definieringen av transportkostnader i interventionslagring av spannmål
302/2001
Statsrådets förordning om påvisande av att förpackningar, tankar och bulkcontainrar avsedda för transport av farliga ämnen stämmer överens med kraven
300/2001
Lag om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd
299/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2000 slaktade kvigor, tjurar, slaktsvin och slaktfjäderfän, samt för unga avelssvin som sålts år 2000 samt om förhandsbetalning av nationellt husdjursstöd för år 2001
298/2001
Justitieministeriets arbetsordning
295/2001
Justitieministeriets förordning om basbolagsordning för privata aktiebolag
288/2001
Statsrådets förordning om företags- och organisationsdatasystemet
287/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om avlägsnande av TSE-riskmaterial på slakteriet, på slaktplatsen och i styckningsanläggning samt förbud mot framställning maskinurbenat kött
286/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om främmande ämnen i animaliska livsmedel
279/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av det fakultativa protokollet till konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor och av lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i detta protokoll
278/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade internationella konventionen för skydd av växtförädlingsprodukter
Författningsändringar i nummerordning

1568 - 1527 ...564 - 508 507 - 474 473 - 429 428 - 371 361 - 325 323 - 278 277 - 219 218 - 184 177 - 135 133 - 89 ...30 - 2

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.