Författningsändringsregister: 2001

1322/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om prestationer för vilka social- och hälsovårdsministeriet och arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
1321/2001
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafiksäkerhetsavgift för år 2002
1320/2001
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer som sammanhänger med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning av kärnanläggningar
1319/2001
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer för övervakningen av användningen av kärnenergi
1318/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om finansiering av sådan planering som görs med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och av sådana arbeten som utförs för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
1317/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitets prestationer
1316/2001
Arbetsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer inom arbetsförvaltningen
1315/2001
Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer
1313/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen
1312/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om beviljande av stöd för flisning av energivirke och om stödets maximibelopp
1311/2001
Justitieministeriets förordning om rättegångskostnader som motparten skall dömas att ersätta i mål som avses i 21 kap. 8 c § rättegångsbalken
1310/2001
Statsrådets förordning om användningsplan för frekvensområden i televisions- och radioverksamhet samt i televerksamhet som är beroende av koncession
1308/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurförmedlarregistret
1307/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förökningsmaterial som används i ekologisk produktion
1304/2001
Undervisningsministeriets förordning om storleken på den upphovsrättsliga avgift som skall betalas vid import och tillverkning av oinspelade ljud- och bildband och andra inspelningsmedier
1303/2001
Undervisningsministeriets förordning om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt
1301/2001
Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om ersättning för examina i finska och svenska språken
1298/2001
Statsrådets förordning om ränta på vissa landsbygdsnäringslån
1297/2001
Skattestyrelsens beslut om de grunder som skall iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2002
1296/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om märkning och registrering av svin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.