Författningsändringsregister: 2001

1021/2001
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
1015/2001
Lag om radiofrekvenser och teleutrustningar
1014/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av förskott på slaktbidrag och tilläggsstöd, det andra förskottet på bidrag per tacka samt nationellt husdjursstöd till Södra Finland och nordligt husdjursstöd år 2001
1013/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avbrytande av fiske efter torsk med fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland och vilka är längre än 20 meter
1012/2001
Kommunikationsministeriets förordning om trafikljus för vägtrafik
1007/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifter för notarius publicus prestationer
1006/2001
Inrikesministeriets förordning om avgifterna för registerförvaltningens prestationer
1004/2001
Republikens presidents förordning om skötseln av de uppgifter i landskapet Åland som hör till utbetalningsstället för garantisektionen vid Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ)
998/2001
Statsrådets förordning om betydelsefulla och dyra läkemedel som ersätts enligt 9 § 4 mom. sjukförsäkringslagen samt om de sjukdomar vars behandling ger rätt till ersättning
992/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Tanzania om främjande av och skydd för investeringar
991/2001
Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar
989/2001
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte
985/2001
Utrikesministeriets meddelande om ändring av utrikesministeriets beslut om ersättningar på grund av de lokala särförhållandena till tjänsteman inom utrikesrepresentationen
984/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporärt ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med betutsäde
980/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade
979/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens filmgranskningsbyrå och filmnämnd
978/2001
Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum
962/2001
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om utbetalning av stöd för jordbruksgrödor (CAP-stöd), förskott på tjurbidrag och bidrag för stutar för år 2001 samt tilläggsstöd för maltkorn för år 2000
961/2001
Finansministeriets förordning om skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer
960/2001
Statsrådets kanslis förordning om avgifter för statsrådets kanslis prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.