Författningsändringsregister: 2001

1568/2001
Skattestyrelsens beslut om grunder för bestämmandet av värde av husdjur
1567/2001
Luftfartsverkets meddelande om luftfartsbestämmelse
1564/2001
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i beslutet av företrädarna för regeringarna i Europeiska gemenskapernas medlemsstater, församlade i rådet, om privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum samt för deras organ och personal och om dessa myndigheters rättshandlingsförmåga
1563/2001
Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om upprättandet av Internationella vinorganisationen
1562/2001
Handels- och industriministeriets förordning om handels- och industriministeriets avgiftsbelagda prestationer
1561/2001
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om fastighetsförrättningsavgift
1560/2001
Statsrådets förordning om fastighetsförrättningsavgift
1559/2001
Lag om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1557/2001
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om statsunderstöd för främjande av hästuppfödning och stödjande av hästsport
1556/2001
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om hästhushållningsdelegationen
1555/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av överenskommelsen med Sverige om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Finland och Sverige
1553/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i 1988 års protokoll till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1552/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1551/2001
Republikens presidents förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan III till protokoll av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg
1550/2001
Republikens presidents förordning om upphävande av förordningarna angående bringande i verkställighet av den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz och dess tilläggsavtal och om ikraftträdande av lagen om upphävande av lagen angående godkännande av vissa stadganden i ett tilläggsavtal till den provisoriska handelsöverenskommelsen mellan Finland och Schweiz
1549/2001
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
1548/2001
Lag om godkännande av vissa bestämmelser i avtalet om Finlands anslutning till tillämpningskonventionen till Schengenavtalet om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna och i slutakten till anslutningsavtalet samt i samarbetsavtalet mellan Schengenstaterna och Island och Norge
1531/2001
Lag om upphävande av lagen om konkurrensrådet
1528/2001
Lag om behandling av vissa marknadsrättsliga ärenden
1527/2001
Marknadsdomstolslag

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.