Författningsändringsregister: 1995

1405/1995
Statsrådets beslut om begränsning av användning samt utsläppande på marknaden av kreosot och trä behandlat med kreosot
1404/1995
Statsrådets beslut om byggnadscement
1394/1995
Lag om undantag 1996-1998 beträffande tillämpningen av 13 § 7 mom. inkomstskattelagen för gårdsbruk
1393/1995
Lag om skattelättnader för gravt handikappade företagare
1388/1995
Lag om skatteskalorna för 1996
1385/1995
Plakat om fyra tacksägelse-, bot- och böndagar vilka högtidligen skall firas i hela riket år 1996
1383/1995
Lag om upphävande av vissa stadganden i statstjänstemannalagen
1382/1995
Lag om republikens presidents kansli
1379/1995
Finlands Banks meddelande om fastställd referensränta och dröjsmålsränta
1378/1995
Finlands Banks meddelande om Finlands Banks gällande grundränta
1377/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fångst av lax inom estniskt vattenområde
1376/1995
Finansministeriets beslut om förfallodagen för åländsk kommunalskatt för vissa samfund för skatteåret 1994
1375/1995
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen samt vissa klorerade lösningsmedel
1374/1995
Statsrådets beslut om transportbidrag för kött
1373/1995
Statsrådets beslut om transportbidrag för mjölk
1372/1995
Lag om upphävande av lagen om vissa livsmedelsfetter
1371/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1370/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om begränsning av antalet enheter som ligger till grund för beviljandet av stöd för kompensation av varaktiga naturbetingade nackdelar
1369/1995
Finansministeriets beslut om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1368/1995
Finansministeriets beslut om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.