Författningsändringsregister: 1995

1367/1995
Inrikesministeriets polisförordnande om vissa trafik- och vistelseförbud
1366/1995
Statsrådets beslut om startstöd för unga jordbrukare
1362/1995
Lag om uppbördsfrihet i fråga om arbetsgivares barnbidragsavgift och försäkrads folkpensionspremie för 1996
1361/1995
Lag om sjukförsäkringsavgift och sjukförsäkringspremie för 1996
1355/1995
Lag om upphävande av lagen om tillämpning av 16 § lagen om läroavtalsutbildning under 1995 och 1996
1353/1995
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av renskötsel
1352/1995
Statsrådets beslut angående intäktsgrunderna vid beskattningen av inkomster som erhållits av skogsbruk
1346/1995
Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om djursjukdomar som skall bekämpas och om anmälan om djursjukdomar
1344/1995
Förordning om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten
1343/1995
Förordning om upphörande av tillsynen i fråga om vissa stater enligt 12 § lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp
1340/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om plockningsstöd som kompensation för slopandet av primärproduktavdraget för skogsbär och -svampar
1339/1995
Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ekologisk jordbruksproduktion samt om anordnande av övervakningen av ekologisktproducerade jordbruksprodukter och livsmedel
1338/1995
Förordning om vissa temporära undantag i tillämpningen av förordningen om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Federala Republiken Jugoslavien (Serbien och Montenegro) och vissa områden i Republiken Kroatien och Republiken Bosnien-Hercegovina
1337/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning
1336/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagan till 1974 års konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
1335/1995
Förordning om ikraftträdande av ändringar i bilagorna I och II till den europeiska överenskommelsen om huvudleder för internationell trafik (AGR)
1334/1995
Lag om överlåtelse av vissa statliga yrkesläroanstalters fastigheter till kommuner eller samkommuner
1332/1995
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut
1331/1995
Handels- och industriministeriets beslut om hönsägg och andra fågelägg
1330/1995
Trafikministeriets beslut om tjänsteoperatörers samtrafik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.