Författningsändringsregister: 1992

1636/1992
Förordning om bostadssparpremier
1634/1992
Lag om bostadssparpremier
1629/1992
Lag om upphävande av vissa stadganden i lagen om utlännings rätt att äga aktier i finsk kreditinrättning och bedriva bankverksamhet i Finland
1628/1992
Lag om upphävande av 3 a kap. lagen om försäkringsbolag
1622/1992
Lag om upphävande av 8 § lagen om placeringsfonder
1621/1992
Lag om upphävande av 7 § lagen om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag
1613/1992
Lag om kontroll av utomlands bosatta personers och utländska sammanslutningars fastighetsförvärv
1612/1992
Lag om tillsyn över utlänningars företagsköp
1610/1992
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för modersmålsundervisning av elever med främmande modersmål och för sådan undervisning som syftar till att upprätthålla de språkkunskaper som finländska elever som inflyttat från utlandet har förvärvat utomlands i grundskolan och gymnasiet
1609/1992
Undervisningsministeriets beslut om beviljande av extra statsunderstöd för stödundervisning av invandrare i grundskolan och gymnasiet
1608/1992
Statsrådets beslut om specialarrangemang i fråga om undervisning av flyktingar och asylsökande och om beviljande av extra statsunderstöd
1607/1992
Statsrådets beslut om mottagande av flyktingar och asylsökande
1606/1992
Förordning om läroavtalsutbildning
1605/1992
Lag om läroavtalsutbildning
1604/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om den inkomstgräns för första ersättningsklassen som ligger till grund för avgifter som uppbärs för barndagvård
1602/1992
Lag om tillämpning 1993 av vissa stadganden i lantbruksinkomstlagen
1597/1992
Lag om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen
1596/1992
Förordning om skötseln i landskapet Åland av vissa uppgifter som gäller barnbidrag
1595/1992
Förordning om förvaltningen i landskapet Åland av ärenden som gäller avträdelseersättning för lantbruksföretagare
1594/1992
Förordning om fortsatt giltighet av vissa överenskommelseförordningar som har utfärdats med stöd av 1951 års självstyrelselag för Åland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.