Författningsändringsregister: 1992

1450/1992
Arbetsministeriets beslut om storleken 1993 av markbeloppen enligt 1 och 2 §§ statsrådets beslut om grunderna för ersättning åt arbetstagare för förlust av personlig egendom vid sjöolycka
1449/1992
Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter för lantbruksföretagares veckoledighet
1445/1992
Förordning om justering av gottgörelsebeloppen enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män
1436/1992
Lag om stadsfiskalerna och länsmännen som åklagare vid tingsrätterna
1433/1992
Lag om upphävande av förordningen om allmänna upplagsmagasin med rätt att utgifva warrants samt om upphävande av den därtill hörande kungörelsen
1419/1992
Lag om upphävande av lagen om magistrat
1417/1992
Lag om ikraftträdande av de lagar som hänför sig till underrättsreformen
1416/1992
Undervisningsministeriets beslut om avgifter vid arkivväsendet
1415/1992
Statsrådets beslut om förbud och begränsningar som gäller produkter och förnödenheter som innehåller kadmium och dess föreningar
1408/1992
Trafikministeriets beslut om ringa kabelsändningsverksamhet
1407/1992
Trafikministeriets beslut om kontroll av kabelsändningsverksamhet
1402/1992
Förordning om upphävande av förordningen om tjänstebrevsrätt i posttrafiken
1401/1992
Förordning om upphävande av 4 § förordningen om statsförvaltningens informationsförvaltning
1400/1992
Förordning om upphävande av 11 § förordningen om statistikcentralen
1399/1992
Finlands Banks meddelande om den räntefot som svarar mot Finlands Banks gällande grundränta
1398/1992
Statsrådets beslut om inrättande och indragning av vissa tjänster samt om tjänsteregleringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
1396/1992
Riksdagens beslut om temporärt iakttagande av budgetpropositionen som budget från och med ingången av 1993
1395/1992
Förordning om upphävning av 7 § 3 mom. förordningen om centralen för turistfrämjande
1391/1992
Förordning om Försörjningsberedskapscentralen
1390/1992
Lag om tryggande av försörjningsberedskapen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.