Författningsändringsregister: 1902

Författningsändringar i nummerordning

46 - 27 26 - 7 6 - 1

26/1902
Päätös koskeva Kaivannon kanavan käyttämistä
25/1902
Asetus poliisilaitoksen perustamisesta Hangon kaupunkiin
24/1902
koskeva asetusten ja hallitusten-määräysten kaavain sekä julistamisjärjestyksen muuttamista Suomen Suuriruhtinaanmaassa
23/1902
S Ohjesääntö karjanhoitajakouluille ja alemmille meijerikouluille Suomessa
23/1902
J koskeva karjanhoidon ja meijeritalouden opetusta Suomessa
22/1902
K Sovintokirja, koskeva kalastusta Tonavan ja Prut'in vesistöissä
21/1902
Päätös erään Keisarilliseen senaattiin tuodun kirjoituksen johdosta, jossa Helsingin kaupungissa asuvat kauppiaat M.Koreneff ja P. Worobjeff ovat alamaisuudessa anoneet ei ainoastaan myönnytystä matkustajain ja tavarain kuljettamista tarkoittavan, raideväliltään 75 sentimetrin levyisen lokomotiivirautatien rakentamiseen Keravan asemalta Suomen valtionrautateillä Skavabölen kylään Tuusulan pitäjässä, vaan myöskin valtioapua ja kuoletuslainaa rautatien tekemistä varten
21/1902
J maan jakamisesta kutsuntapiireihin
21/1902
J Julistus eräistä määräyksistä kruununtilan vuokramiehen oikeuden turvaamiseksi tilaa perinnöksi ostettaessa
21/1902
Asetus vuokramiehen oikeuden turvaamisesta kruununtilaa perinnöksi ostettaessa
21/1902
K Selityskirja Niiden muutosten johdosta kauppalaivain mittaamisen järjestelmässä, jotka Venäjällä on voimaanpantu määräysten kautta 2/15 päivältä Maaliskuuta 1900, ovat allekirjoittaneet, Hallitustensa siihen asianmukaisesti valtuuttamat, sopineet siitä, että Selityskirja 24 p:ltä Kesäkuuta (6 p:ltä Heinäkuuta) 1898 kumotaan ja sen sijaan pannaan uusi, näin kuuluva:
20/1902
K Selityskirja Venäjän ja Tanskan välillä laivain mittauskirjain tunnustamisesta
19/1902
J proteesi- ja hammasoikomisopin opettajanviran perustamisesta Aleksanderin-Yliopiston lääkeopilliseen tiedekuntaan
19/1902
J koskeva niiden oikeuksien määräämistä, jotka ovat yhdistetyt Suomen Kenraalikuvernöörinapulaisen-virkaan
19/1902
Laki maanvuokrasta maalla
18/1902
K Oulun läänin Kuvernöörille, sisältävä muutettuja määräyksiä Oulun kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
18/1902
Asetus venäjänkielen käyttämisestä toimituskirjoissa, joita antavat Suomen viranomaiset
18/1902
Asetus suomen- ja ruotsinkielen käyttämisestä Suomenmaan tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa
17/1902
K Kiertokirje kaikille kuvernööreille, koskeva eräitä huomioon otettavia seikkoja käräjäjyväin maksussa
17/1902
K Vankeinhoitohallitukselle, koskeva sakkorangaistuksen täytäntöönpanemista erityisessä, allamainittavassa tapauksessa
17/1902
K Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassan osallisten Valtuutetuille, koskeva Tammisaaren kaupungin kaupunginlääkärille myönnettyä osallisuutta sanottuun kassaan
17/1902
Päätös "Suomen Yhdyspankki" nimisen osakeyhtiön Keskushallituksen puolesta Keisarilliseen Senaattiin annetun alamaisen kirjoituksen johdosta, jossa Keskushallitus mainitun osakeyhtiön osakasten varsinaisessa yhtiökokouksessa 21 p:nä viimekulunutta Maaliskuuta ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21 p: nä kuluvaa Toukokuuta tekemän päätöksen nojalla anoo, että puheenalaiselle osakeyhtiölle 28 p:nä Lokakuuta 1891 vahvistettujen ja 14 p:nä Huhtikuuta 1896 muutettujen sääntöjen 2 § vahvistettaisiin seuraavalla tavalla toisin kuuluvaksi:...
17/1902
J uuden purjeväylän avaamisesta Turun luotsauspiiriin kuuluvan Uudenkaupungin luotsipaikan alueella olevalta yleiseltä kulkuväylältä Janhuan höyrysahalle
17/1902
J koskeva Joensuun sukukartanolle myönnettyä korvausta pakkolunastuksella siitä luovutetusta maa-alueesta
17/1902
J Suomen Aleksanderin-Yliopiston Varakanslerin sihteerille määrätyn palkkion korottamisesta
17/1902
K Selityskirja sen johdosta että niin Venäjän Keisarikunnassa kuin Kreikan Kuningaskunnassakin on käytäntöön otettu englantilainen menettelytapa (Moorsomin järjestelmä) laivain mittaamiseen nähden
16/1902
K Uudenmaan läänin Kuvernöörille väärinkäytöksestä alkoholinpitoisten lääkkeitten myynnissä apteekista
16/1902
K Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassan Johtokunnalle Kemin kaupungin pormestarille myönnetystä osallisuudesta sanottuun kassaan
16/1902
J julistus, jolla kumotaan 31 p:nä Tammikuuta 1901 annettu kielto tuomasta Suomeen eläviä sarviraavaita ja kaikenlaisia sellaisista eläimistä saatavia raaka-aineita Englannista ja Skottlannista
16/1902
J oppilaitosten koulukassojen peräyttämisestä valtiovarastolle sekä määrärahan ottamisesta oppilaitosten vuosirahansääntöön sekalaisia menoja varten
15/1902
K kirje Vakauskomisionille valtionrautateitten eroittamisesta erityiseksi vakauspiiriksi
15/1902
K kaikkien läänien Kuvernööreille, koskeva muutoksia ja lisäyksiä Keisarillisen Senaatin 5 p:nä Joulukuuta 1898 antamiin määräyksiin "Tilattoman väestön lainarahaston" käyttämisestä
15/1902
Julistus poliisiviranomaiselle tulevasta korvauksesta semmoisen tapaturman tutkimisesta, jonka kautta vaikeampi ruumiinvamma on kohdannut työssä olevaa ammattityömiestä
15/1902
J siitä että eräät §§ armollisessa johtosäännössä vakauslaitokselle Suomen Suuriruhtinaanmaassa 16 p:ltä heinäkuuta 1886 muutetaan toisin kuuluviksi
14/1902
J siitä, mitä sähkövalo- ja -voimalaitoksia perustettaessa ja käytettäessä on noudatettava, sekä sellaisten laitosten silmälläpidosta
13/1902
K Käskykirje, koskeva kutsunnan toimittamisen ajan pidentämistä laissa säädetyn määräajan yli
12/1902
J postisäästöpankin asiamiehille maan oppilaitoksissa
12/1902
J koskeva viiden pennin arvoisten säästömerkkien antamista postisäästöpankin laskuun
12/1902
J julistus asiamiesten asettamisesta postisäästöpankin puolesta maan oppilaitoksiin
11/1902
K Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassalle Oulun kaupungin toiselle kaupunginlääkärille myönnetystä osallisuudesta sanottuun kassaan
11/1902
Päätös erään Keisarilliseen Senaattiin tuodun kirjoituksen johdosta, jossa Maanviljelijä J.E. Antila ynnä useat muut henkilöt ovat alamaisesti anoneet vahvistusta "Osuuskassojen Keskuslainarahasto-Osakeyhtiö"nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestysehdotukselle
10/1902
J sisältävä määräyksen päätösvoimaisesta luvusta jäseniä kutsuntatoimistossa
9/1902
K Oulun läänin Kuvernöörille, koskeva Jonkerin kylän siirtämistä hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Nurmeksen seurakunnasta Kuhmoniemen seurakuntaan
9/1902
K Teollisuushallitukselle Porin yksityiselle teollisuuskoululle annetusta oikeudesta antaa päästötodistuksia koneenkäyttäjätoimia varten
9/1902
K Maanviljelyshallitukselle, koskeva maanviljelysinsinöörien virantoimituspiirejä ja asemapaikkoja
9/1902
J koskeva kirjastonhoitajan- ja amanuenssinviran perustamista Suomen Keisarillisen Aleksanderin-Yliopiston kirjastoon venäläistä kirjallisuutta varten sekä määrärahan myöntämistä ylimääräisten apulaisten palkkaamiseksi mainittuun kirjastoon
8/1902
K Valtiokonttorille siitä ajasta, jona yleisistä varoista maksettavat eläkkeet ovat suoritettavat
8/1902
J muutamista muutoksista Viipurin kaupungin poliisilaitoksen vuosirahansääntöön
8/1902
J sisältävä lähempiä määräyksiä Suomen vaivaishoidonneuvojiin nähden
8/1902
J kolmen vaivaishoidonneuvojan asettamisesta
7/1902
K Suomenmaan asevelvollisen miehistön kutsumisesta vakinaiseen sotapalvelukseen vuonna 1902
Författningsändringar i nummerordning

46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.