Elektronisk författningssamling: 2021

1058/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 § i inkomstskattelagen, 7.12.2021
1057/2021 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer åren 2022 och 2023, 7.12.2021
1056/2021 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om import av ekologiskt producerade produkter, 7.12.2021
1055/2021 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Naturresursinstitutets avgiftsbelagda prestationer, 7.12.2021
1054/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet, 7.12.2021
1053/2021 Suomeksi På svenska
IV tilläggsbudgeten för 2021 , 7.12.2021
1052/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 3.12.2021
1051/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om upphävande av statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test, 3.12.2021
1050/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ursprungsgarantier för energi, 3.12.2021
1049/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 2.12.2021
1048/2021 Suomeksi På svenska
FÖRTECKNING över kommunernas och församlingarnas inkomstskattesatser år 2022, 2.12.2021
1047/2021 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring av miljöministeriets förordning om miljöministeriets arbetsordning, 2.12.2021
1046/2021 Suomeksi På svenska
Utrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till förordningen om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer 2020–2022, 2.12.2021
1045/2021 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2022, 1.12.2021
1044/2021 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för social- och hälsovårdsministeriet, 1.12.2021
1043/2021 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer, 1.12.2021
1042/2021 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, 1.12.2021
1041/2021 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till ansökan om verksamhetstillstånd för fondbolag och förvaringsinstitut, om ersättningssystem, fondprospekt och sådana finansiella instrument som avses i 13 kap. i lagen om placeringsfonder samt om omfattningen av den information som ska tillhandahållas fondföretag, 30.11.2021
1040/2021 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder, 30.11.2021
1039/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2022, 30.11.2021
1038/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning som krävs av yrkesutbildade personer och sakkunniga, 30.11.2021
1037/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgifter för studerandehälsovården för högskolestuderande år 2022, 30.11.2021
1036/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan i landskapet Åland, 30.11.2021
1035/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöministeriet, 29.11.2021
1034/2021 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner, 29.11.2021
1033/2021 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp år 2022 vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, 29.11.2021
1032/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 17 och 19 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare, 29.11.2021
1031/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2021, 29.11.2021
1030/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avstjälpningsplatser, 29.11.2021
1029/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall, 29.11.2021
1028/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon, 29.11.2021
1027/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer, 29.11.2021
1026/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, 29.11.2021
1025/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck, 29.11.2021
1024/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 26.11.2021
1023/2021 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiften för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2022–2023, 25.11.2021
1022/2021 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2022, 25.11.2021
1021/2021 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2022, 25.11.2021
1020/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utsläppshandel, 25.11.2021
1019/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal, 25.11.2021
1018/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen, 25.11.2021
1017/2021 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om yrkesexamensstipendiets storlek, 25.11.2021
1016/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2022, 25.11.2021
1015/2021 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 4 och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 25.11.2021
1014/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 32 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare, 25.11.2021
1013/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om pensionsstöd, 25.11.2021
1012/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i lagen om garantipension, 25.11.2021
1011/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av folkpensionslagen, 25.11.2021
1010/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn, 25.11.2021
1009/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner, 25.11.2021
1008/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare, 25.11.2021
1007/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för företagare, 25.11.2021
1006/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare, 25.11.2021
1005/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 25.11.2021
1004/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 25.11.2021
1003/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 24.11.2021
1002/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket, 24.11.2021
1001/2021 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisningsministeriets förordning om grunderna för vissa avgifter som tas ut av elever och studerande, 24.11.2021
1000/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om farledsavgift, 24.11.2021
999/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 24 § i banlagen, 24.11.2021
998/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar, 24.11.2021
997/2021 Suomeksi På svenska
Lag om Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, 24.11.2021
996/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 a § i lagen om fastighetsförrättningsavgift, 24.11.2021
995/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 b § i fastighetsregisterlagen, 24.11.2021
994/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 69 § i banlagen, 24.11.2021
993/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 79 § i lagen om trafiksystem och landsvägar, 24.11.2021
992/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter, 24.11.2021
991/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 77 § i lagen om enskilda vägar, 24.11.2021
990/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 84 och 97 § i gruvlagen, 24.11.2021
989/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av fastighetsbildningslagen, 24.11.2021
988/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen, 24.11.2021
987/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift, 24.11.2021
986/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 44 kap. i strafflagen, 24.11.2021
985/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av läkemedelslagen, 24.11.2021
984/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om medicinsk forskning, 24.11.2021
983/2021 Suomeksi På svenska
Lag om klinisk prövning av läkemedel, 24.11.2021
982/2021 Suomeksi På svenska
Republikens Presidents öppna brev om en ändring i statsrådet, 24.11.2021
981/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program, 23.11.2021
980/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 7 § i statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall, 23.11.2021
979/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd, 23.11.2021
978/2021 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avfall, 23.11.2021
977/2021 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om yrkeshögskoleexamina avlagda på Åland, 23.11.2021
976/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen, 22.11.2021
975/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 22.11.2021
974/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om placeringsfonder, 22.11.2021
973/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om utländska försäkringsbolag, 22.11.2021
972/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, 22.11.2021
971/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 23 § i konkurrenslagen, 22.11.2021
970/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i lagen om införande av lagen om pension för företagare, 22.11.2021
969/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 kap. 15 § i kreditinstitutslagen, 22.11.2021
968/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn, 22.11.2021
967/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 81 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 22.11.2021
966/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster, 22.11.2021
965/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 och 30 c § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare, 22.11.2021
964/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 22.11.2021
963/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 19 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, 22.11.2021
962/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 § i lagen om jämställande av frivilliga tilläggspensionsarrangemang, 22.11.2021
961/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av försäkringsbolagslagen, 22.11.2021
960/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 215 § i lagen om sjömanspensioner, 22.11.2021
959/2021 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, 22.11.2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.