Elektronisk författningssamling: 2020

Säädöskokoelmat numeroittain

827 - 728 727 - 628 627 - 528 527 - 428 427 - 328 327 - 228 227 - 128 127 - 28 27 - 1

827/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om skattefria resekostnadsersättningar under 2021, 26.11.2020
826/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning, 26.11.2020
825/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 25.11.2020
824/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om att meddela förbehållen beslutsrätt gällande befrielse från kommunalskatt, den försäkrades sjukförsäkringspremie och fastighetsskatt, 24.11.2020
823/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets beslut om ändring av 11 § i justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen, 24.11.2020
822/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om Europarådets konvention om tillgång till officiella handlingar, 24.11.2020
821/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på järv som sker med stöd av dispens under jaktåret 2020–2021, 23.11.2020
820/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om grunderna för bestämmande av bostadsbidraget för pensionstagare 2021, 23.11.2020
819/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avgiftsprocentsatsen för sjukförsäkringsavgifter 2021, 23.11.2020
818/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet, 23.11.2020
817/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet, 23.11.2020
816/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Delegationen för försvarsutbildning, 23.11.2020
815/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 20.11.2020
814/2020 Suomeksi På svenska
Miljöministeriets förordning om ändring 2 och 10 § av miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer, 19.11.2020
813/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för prestationer vid biblioteket för synskadade 2021, 19.11.2020
812/2020 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring för Nationalgalleriets beslut om utförseltillstånd 2021, 19.11.2020
811/2020 Suomeksi På svenska
Satteförvaltningens beslut om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter, 18.11.2020
810/2020 Suomeksi På svenska
Utsökningsverkets arbetsordning, 18.11.2020
809/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för företagarens arbetspensionsförsäkringsavgift och basprocentsatser för lantbruksföretagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021, 18.11.2020
808/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om procentsatser för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift år 2021, 18.11.2020
807/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 a § i justitieministeriets förordning om grunderna för bedömning av en gäldenärs betalningsförmåga vid skuldsanering för privatpersoner, 18.11.2020
806/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om skyddade belopp vid utmätning av lön som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, 18.11.2020
805/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändringar i IBC-koden och IMSBC-koden som anknyter till bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss samt i IBC-koden och BCH-koden som anknyter till bilaga II i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, 18.11.2020
804/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten, 18.11.2020
803/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biobrännolja, 18.11.2020
802/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, 18.11.2020
801/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, 18.11.2020
800/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet, 18.11.2020
799/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster, 18.11.2020
798/2020 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om beviljande av statsgaranti för Finlands Bank som säkerhet för NAB-arrangemanget och för ett lån till Internationella valutafonden, 17.11.2020
797/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tryckbärande anordningar, 17.11.2020
796/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 29 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter, 17.11.2020
795/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 17.11.2020
794/2020 Suomeksi På svenska
Lag om överrensstämmelse med kraven för aerosoler, 17.11.2020
793/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 16 a § i lagen om bostadsrättsbostäder, 17.11.2020
792/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 7 a § i aravabegränsningslagen, 17.11.2020
791/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 13 a § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 17.11.2020
790/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om hyra av bostadslägenhet, 17.11.2020
789/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 kap. i lagen om bostadsaktiebolag, 17.11.2020
788/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 39 och 40 § i lagen om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter, 17.11.2020
787/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av energieffektivitetslagen, 17.11.2020
786/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta, 17.11.2020
785/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd, 17.11.2020
784/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av mervärdesskattelagen, 17.11.2020
783/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ, 17.11.2020
782/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 14 § i lagen om beskattningsförfarande, 17.11.2020
781/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om förskottsuppbörd, 17.11.2020
780/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 a § i lagen om förvaltningsdomstolarna, 17.11.2020
779/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 10 och 65 a § i fordonslagen, 17.11.2020
778/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 § i fordonsskattelagen, 17.11.2020
777/2020 Suomeksi På svenska
Bilskattelag, 17.11.2020
776/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 6 och 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden och om upphävande av en lag om ändring av 7 § i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om oljeskyddsfonden, 17.11.2020
775/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden, 17.11.2020
774/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar, 17.11.2020
773/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av avfallsskattelagen, 17.11.2020
772/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tobaksaccis, 17.11.2020
771/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om accis på vissa dryckesförpackningar, 17.11.2020
770/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker, 17.11.2020
769/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker, 17.11.2020
768/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen, 17.11.2020
767/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen, 17.11.2020
766/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av punktskattelagen, 17.11.2020
765/2020 Suomeksi På svenska
Republikens presidents förordning om ändring av förordningen om statens tjänsteutmärkelsetecken, 16.11.2020
764/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen, 16.11.2020
763/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika, 16.11.2020
762/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, 16.11.2020
761/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 10 § i statsrådets förordning statsrådets förordning om verkställighet av lagen om arbetslöshetskassor, 13.11.2020
760/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om storleken av resekostnadsavdrag vid beskattningen för 2020, 12.11.2020
759/2020 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp vid anläggningar, 12.11.2020
758/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2020, 12.11.2020
757/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om utfärdande av den livslängdskoefficient som avses i 82 § i lagen om pension för arbetstagare, 11.11.2020
756/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om trafik- och patientskadenämnden, 9.11.2020
755/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Tjeckiska och Slovakiska Federativa Republiken om främjande av och skydd för investeringar i relationerna mellan Finland och Slovakien, 9.11.2020
754/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna 1 och 2 till statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden, 9.11.2020
753/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 6 till statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen, 9.11.2020
752/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster, 9.11.2020
751/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk, 9.11.2020
750/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 6.11.2020
749/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om grunderna för beräkningen av beskattningsvärdet för byggnadsmark, 4.11.2020
748/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om klassificering av biologiska agenser, 4.11.2020
747/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om skydd för arbetstagare mot risker som orsakas av biologiska agenser, 4.11.2020
746/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för lantbruksföretagare, 4.11.2020
745/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen, 4.11.2020
744/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen, 4.11.2020
743/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare, 4.11.2020
742/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva, 4.11.2020
741/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 5 § i vallagen, 4.11.2020
740/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av skog, 3.11.2020
739/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om genomsnittlig årlig avkastning av åker och täckdikningstillägg, 3.11.2020
738/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 1 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar, 3.11.2020
737/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 3.11.2020
736/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om temporärt understöd till företag inom primär jordbruksproduktion, 3.11.2020
735/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2020, transportbidrag för mjölk för 2019 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2020, 3.11.2020
734/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen, 3.11.2020
733/2020 Suomeksi På svenska
Lag om utrustande av byggnader med laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter samt system för automation och styrning, 3.11.2020
732/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av naturvårdslagen, 3.11.2020
731/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om växtskyddsmedel, 3.11.2020
730/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton, 30.10.2020
729/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården, 30.10.2020
728/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom, 30.10.2020
Säädöskokoelmat numeroittain

827 - 728 727 - 628 627 - 528 527 - 428 427 - 328 327 - 228 227 - 128 127 - 28 27 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.