Elektronisk författningssamling: 2020

Säädöskokoelmat numeroittain

193 - 94 93 - 1

193/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor, 8.4.2020
192/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 8.4.2020
191/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning, 7.4.2020
190/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen, 7.4.2020
189/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål, 6.4.2020
188/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, 6.4.2020
187/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring, 6.4.2020
186/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om temporär ändring av försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten, 6.4.2020
185/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 12 § i statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk, 6.4.2020
184/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tidsbestämt understöd för kostnaderna för avlägsnande av gråsälshanar som orsakar skador för kommersiellt fiske och fiskodling, 6.4.2020
183/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 3.4.2020
182/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 3.4.2020
181/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), 3.4.2020
180/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR), 3.4.2020
179/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon, 3.4.2020
178/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet, 3.4.2020
177/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen, 2.4.2020
176/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen, 2.4.2020
175/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen, 2.4.2020
174/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen, 2.4.2020
173/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom, 2.4.2020
172/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 1.4.2020
171/2020 Suomeksi På svenska
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 55  § i kommunikationsministeriets arbetsordning, 1.4.2020
170/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om administrationen av nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen 2020, 1.4.2020
169/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag, 1.4.2020
168/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal, 1.4.2020
167/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av arbetsavtalslagen, 1.4.2020
166/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 kap. 3 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 1.4.2020
165/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 37 a § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare, 1.4.2020
164/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal, 1.4.2020
163/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av arbetsavtalslagen, 1.4.2020
162/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning, 1.4.2020
161/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Turks- och Caicosöarna om beskattning av inkomster från sparande, 1.4.2020
160/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Montserrat om beskattning av inkomster från sparande, 1.4.2020
159/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Isle of Man om beskattning av inkomster från sparande, 1.4.2020
158/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Jersey om beskattning av inkomster från sparande, 1.4.2020
157/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Guernsey om beskattning av inkomster från sparande, 1.4.2020
156/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Caymanöarna om beskattning av inkomster från sparande, 1.4.2020
155/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Brittiska Jungfruöarna om beskattning av inkomster från sparande, 1.4.2020
154/2020 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar, 1.4.2020
153/2020 Suomeksi På svenska
Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet, 30.3.2020
152/2020 Suomeksi På svenska
Tilläggsbudgeten för 2020 , 30.3.2020
151/2020 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om ändring av 3 § instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter, 30.3.2020
150/2020 Suomeksi På svenska
Riksdagens beslut om ändring av 13 § riksdagens arbetsordning, 30.3.2020
149/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilaga 2 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för sjömanspensionskassans försäkringstekniska ansvarsskuld och om grunderna för ansvarsfördelningen enligt 153 § i lagen om sjömanspensioner, 30.3.2020
148/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2020, 30.3.2020
147/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om fisket i Tana älvs vattendrag i avtalet med Norge om det protokoll som avses i 6 och 7 artikel, 30.3.2020
146/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen, 27.3.2020
145/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen, 27.3.2020
144/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tidsfristen för en plan för återställande av en sund finansiell ställning för pensionsanstalter under exceptionella omständigheter, 27.3.2020
143/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära undantag från kör- och vilotider inom vägtrafiken, 27.3.2020
142/2020 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om temporär ändring av Skatteförvaltningens beslut om de grunder som ska iakttas vid beräkningen av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020, 27.3.2020
141/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporär ändring av statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice, 27.3.2020
140/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen, 26.3.2020
139/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96‒103 § i beredskapslagen, 26.3.2020
138/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt, 25.3.2020
137/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret, 25.3.2020
136/2020 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om ändring av bilagan till finansministeriets förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer, 25.3.2020
135/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om avtalet om ändring av överenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning, 24.3.2020
134/2020 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering, 23.3.2020
133/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättningar för rättsmedicinska undersökningar, 23.3.2020
132/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer, 20.3.2020
131/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning, 20.3.2020
130/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen, 19.3.2020
129/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om investeringsstöd för projekt som ersätter energiutvinning ur kol åren 2020–2025, 19.3.2020
128/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i se-mesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen, 18.3.2020
127/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården, 18.3.2020
126/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning, 18.3.2020
125/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93–95 och 109 § i beredskapslagen, 18.3.2020
124/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen, 17.3.2020
123/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om registrering av namnskyddade produkter och anmälan om framställning av registrerade namnskyddade produkter, 18.3.2020
122/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om senareläggning av inledande av verkställighet av fängelsestraff, 18.3.2020
121/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om besiktning av och tillsyn över trafikdugligheten hos militärfordon inom försvarsmakten, 17.3.2020
120/2020 Suomeksi På svenska
Lag om överenskommelsen med Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor, 17.3.2020
119/2020 Suomeksi På svenska
Beslut om ändring av 11 § i Tullens arbetsordning, 16.3.2020
118/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd till allmännyttiga sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd, 16.3.2020
117/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna, 16.3.2020
116/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2019, 16.3.2020
115/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk, 16.3.2020
114/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering, 16.3.2020
113/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster, 13.3.2020
112/2020 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets beslut om upphävande av justitieministeriets beslut om formulären för blanketter för kandidatuppställning vid allmänna val, 13.3.2020
111/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt, 13.3.2020
110/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret, 13.3.2020
109/2020 Suomeksi På svenska
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt la-gen om pension för arbetstagare, 13.3.2020
108/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom vid misstanke om coronavirusinfektion, 13.3.2020
107/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka, 10.3.2020
106/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om tillsyn över nationella stöd för växtproduktion och husdjursskötsel 2020, 9.3.2020
105/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2020 för biodling enligt antalet bisamhällen, 9.3.2020
104/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 9 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019, 9.3.2020
103/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd åren 2016–2018 för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt investeringar som främjar återvinning av näringsämnen i biomassa, 6.3.2020
102/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om frivilligt försvar, 6.3.2020
101/2020 Suomeksi På svenska
Försvarsministeriets förordning om ändring av försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning, 4.3.2020
100/2020 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis, 3.3.2020
99/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ersättningar till kommunerna i landskapet Åland för handhavande av verkställighetsuppgifter beträffande lantbruksstödet år 2019, 3.3.2020
98/2020 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av självstyrelselagen för Åland, 3.3.2020
97/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2020, 2.3.2020
96/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 och 15 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning, 2.3.2020
95/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion, 2.3.2020
94/2020 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöersättning, 2.3.2020
Säädöskokoelmat numeroittain

193 - 94 93 - 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.