Elektronisk författningssamling: 2018

1395/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 till statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs, 31.12.2018
1394/2018 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om sammanställandet av uppgifter om skatter på eget initiativ utifrån uppgifter som lämnats till Inkomstregisterenheten, 31.12.2018
1393/2018 Suomeksi På svenska
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om uppgifter som kan utföras med hjälp av systemet för betalningstjänst- och deklarationsservice för småarbetsgivare, 31.12.2018
1392/2018 Suomeksi På svenska
Statsbudgeten för 2019, 31.12.2018
1391/2018 Suomeksi På svenska
Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2018
1390/2018 Suomeksi På svenska
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av 2 § i undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för allmänna språkexamina, 31.12.2018
1389/2018 Suomeksi På svenska
Finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer år 2019, 31.12.2018
1388/2018 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering, 31.12.2018
1387/2018 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning, 31.12.2018
1386/2018 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om rättegångsbiträdesnämndens avgiftsbelagda prestationer för år 2019, 31.12.2018
1385/2018 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2019–2021, 31.12.2018
1384/2018 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2019-2021, 31.12.2018
1383/2018 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter, 31.12.2018
1382/2018 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av dataombudsmannens byrå, 31.12.2018
1381/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen åren 2019–2021, 31.12.2018
1380/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice, 31.12.2018
1379/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om räddningsväsendet, 31.12.2018
1378/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 3 § i statsrådets förordning om skyddsrum, 31.12.2018
1377/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statstjänstemannaförordningen, 31.12.2018
1376/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i förordningen om företagssanering, 31.12.2018
1375/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om när arbetslöshetsförsäkringspremier förfaller till betalning och om förfallodagar för arbetslöshetsförsäkringspremier, 31.12.2018
1374/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland, 31.12.2018
1373/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik och miljöcentralerna, 31.12.2018
1372/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer åren 2019 och 2020, 31.12.2018
1371/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande, 31.12.2018
1370/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2019, 31.12.2018
1369/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om oljeskyddsfonden, 31.12.2018
1368/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av yrkeshögskolelagen, 31.12.2018
1367/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av universitetslagen, 31.12.2018
1366/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet, 31.12.2018
1365/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av bilagan till bilskattelagen, 31.12.2018
1364/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund, 31.12.2018
1363/2018 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om planer för räddningsväsendet, 31.12.2018
1362/2018 Suomeksi På svenska
Inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets avgiftsbelagda prestationer, 31.12.2018
1361/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 § i lagen om ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom i krishanteringsuppdrag, 31.12.2018
1360/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om Räddningsinstitutet, 31.12.2018
1359/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering, 31.12.2018
1358/2018 Suomeksi På svenska
Lag om upphävande av lagen om bekämpning av oljeskador, 31.12.2018
1357/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 kap. i miljöskyddslagen för sjöfarten, 31.12.2018
1356/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i sjöräddningslagen, 31.12.2018
1355/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om brandskyddsfonden, 31.12.2018
1354/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Räddningsinstitutet, 31.12.2018
1353/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av räddningslagen, 31.12.2018
1352/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen, 31.12.2018
1351/2018 Suomeksi På svenska
Justitieministeriets förordning om ändring av 2 § i justitieministeriets förordning om konkursärenden, 31.12.2018
1350/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om anteckning och slopande av bruksrättighets- och överlåtelsebegränsningar för bostadsrättsbostäder samt avförande av anteckningar, 31.12.2018
1349/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 18 och 43 § i aravaförordningen, 31.12.2018
1348/2018 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp, 31.12.2018
1347/2018 Suomeksi På svenska
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning, 31.12.2018
1346/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om jord- och skogsbruksministeriet, 31.12.2018
1345/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter, 31.12.2018
1344/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande, 31.12.2018
1343/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 11 och 24 § i lagen om överlåtelseskatt, 31.12.2018
1342/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 § i lagen om gåvoutfästelser, 31.12.2018
1341/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 kap. 6 § och 4 kap. 33 § i utsökningsbalken, 31.12.2018
1340/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder, 31.12.2018
1339/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 51 § i lagen om bostadsrättsbostäder, 31.12.2018
1338/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 12 och 18 § i aravabegränsningslagen, 31.12.2018
1337/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 6 § i aravalagen, 31.12.2018
1336/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus, 31.12.2018
1335/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, 31.12.2018
1334/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen, 31.12.2018
1333/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 och 21 § i handelsregisterlagen, 31.12.2018
1332/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring 25 § i lagen om gruppbyggande, 31.12.2018
1331/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsköp, 31.12.2018
1330/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om bostadsaktiebolag, 31.12.2018
1329/2018 Suomeksi På svenska
Lag om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem, 31.12.2018
1328/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ett bostadsdatasystem, 31.12.2018
1327/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform, 31.12.2018
1326/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården, 31.12.2018
1325/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av sjukförsäkringslagen, 31.12.2018
1324/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen, 31.12.2018
1323/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 51 § i lagen om allmänt bostadsbidrag, 31.12.2018
1322/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, 31.12.2018
1321/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 35 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 31.12.2018
1320/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 8  § i lagen om garantipension, 31.12.2018
1319/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 31.12.2018
1318/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2018
1317/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd, 31.12.2018
1316/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex, 31.12.2018
1315/2018 Suomeksi På svenska
Lag om indexjustering av folkpensionen och vissa andra förmåner år 2019, 31.12.2018
1314/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2018
1313/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa, 31.12.2018
1312/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 12 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren, 31.12.2018
1311/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 16 och 18 § i vägtrafikförordningen, 31.12.2018
1310/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om användning av fordon på väg, 31.12.2018
1309/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om registrering av fordon, 31.12.2018
1308/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om järnvägstrafikens tågplaneperiod och tilldelning av bankapacitet, 31.12.2018
1307/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 89 och 91 § i vägtrafiklagen, 31.12.2018
1306/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av terrängtrafiklagen, 31.12.2018
1305/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 4 § i körkortslagen, 31.12.2018
1304/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 16 och 64 a § i fordonslagen, 31.12.2018
1303/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av II avd. 5 kap. 6 § och II avd. 6 kap. 8 § i lagen om transportservice, 31.12.2018
1302/2018 Suomeksi På svenska
Spårtrafiklag, 31.12.2018
1301/2018 Suomeksi På svenska
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om sjömanspensioner, 31.12.2018
1300/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen, 31.12.2018
1299/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om utländska försäkringsbolag, 31.12.2018
1298/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i försäkringsbolagslagen, 31.12.2018
1297/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om premiebaserade tilläggspensionsarrangemang vid pensionsstiftelser och pensionskassor, 31.12.2018
1296/2018 Suomeksi På svenska
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor, 31.12.2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.